شعر

حالدل با تو گفتنم هوس است
خبر دل شنفتنم هوس است 
حال دل با توگفتنمهوس است
از رقیبان نهفتنم هوساست 
طمع خام بین که قصه فاش
با تو تا روز خفتنم هوساست 
شب قدرى چنین عزیز وشریف
در شب تار سفتنم هوساست 
وه که دردانه‌اى چنیننازک
که سحرگه شکفتنم هوساست 
اى صبا امشبم مدد فرماى
خاک راه تو رفتنم هوساست 
از براى شرف به نوک مژه
شعر رندانه گفتنم هوساست 
همچو حافظ به رغممدعیان
حافظ  

 

/ 0 نظر / 19 بازدید